Obaveze

Po nastavnom planu osnovne škole, nastavnici će na početku školske godine raditi godišnje rasporede gradiva.

     Godišnje rasporede gradiva odobravaju i usvajaju stručni aktivi i oni moraju biti predati predsjednicima aktiva najkasnije do 5. septembra i isti moraju biti urađeni na osnovu nastavnih planova i programa propisanih i odobrenih od strane nadležnih organa Države.

Godišnje rasporede gradiva potpisuje rukovodilac odgovarajućeg stručnog aktiva u školi.

Nastavnici su obavezni raditi i dnevne pripreme za svaki nastavni čas, koje nose sa sobom i obavezni su ih staviti na uvid službenim licima (direktoru, prosvjetnom nadzorniku); ukoliko ih ovi zatraže prilikom posjete časovima.

     U toku četiri klasifikaciona perioda (I tromjesečje, I polugodište, III tromjesečje i II polugodište) svaki učenik mora biti ocijenjen iz svakog predmeta, tako što će utvrđenu ocjenu učeničkog znanja u toku navedenih perioda nastavnik najmanje jedanput pisano unijeti u imenik odjeljenske knjige, na osnovu koje odjeljensko vijeće može utvrditi konačnu ocjenu.

Redovna nastava

Sadržaji, ciljevi i zadaci redovne nastave utvrđeni su planom i programom vaspitno-obrazovnog rada u osnovnoj školi. U toku realizacije sadržaja svakog predmeta nastavnici su dužni da u procesu nastave ostvaruju cilj po kome učenici istovremeno usvajaju znanje, ali razvijaju intelektualne, emocionalne, fizičke i druge sposobnosti, a utiču na formiranje stavova, uvjerenja i kriterijuma vrijednosti. Svaki nastavnik je dužan da planira sadržaje, metode i oblike rada, sredstva i vrijeme za izvođenje nastave. Nastavnici i nastavnice su obavezni da se pripremaju za svaki čas i svaki oblik nastavnog rada.

 Dopunska nastava

Dopunska nastava se organizuje za sve učenike koji zaostaju u savlađivanju nastavnog gradiva. Izvodiće je predmetni nastavnici i razredni nastavnici (učitelji) koji predaju učenicima. Planirana je tako da svi nastavnici imaju po jedan čas sedmično dopunske nastave, s tim što će se predmeti mijenjati po potrebi. Početak izvođenja ove nastave je u oktobru mjesecu.

Dodatna nastava

Dodatnom nastavom su obuhvaćeni nadareni učenici, ali na način da jedan učenik ne može biti obuhvaćen ovom vrstom nastave iz više od dva predmeta. Ovom nastavom se razvijaju izrazite sposobnosti i smisao za pojedina nastavna područja, odnosno oblasti. Odvija se kroz rad naučno predmetnih sekcija.